Название на проекта:

EMIL – Европейска модулна програма за интеркултурно учене при обучението и квалификацията на учители (основна училищна степен)


Кратко описание на проекта:

В основата на проекта EMIL е залегнала следната идея: партньори от Германия, Гърция, България, Великобритания и Турция да разработят съвместно и да внедрят в различни европейски страни Европейска модулна програма за включване на интеркултурната компетентност в обучението и квалификацията на учители в началния курс. По този начин се запълва празнота в образователната система на страните участнички в проекта: в нито една от тях интеркултурната компетентност не е съставна част от обучението и квалификацията на учители.

Целева група

Проектът е предназначен за преподаватели, занимаващи се с обучение и квалификация на учители, най-вече за началната училищна степен, както и за практикуващи учители в тази степен.

Цели на проекта

Основните цели на проекта са:
... да се включи дългосрочно интеркултурната компетентност като основна компетентност на бъдещите учители в началната училищна степен (както и в учебните планове);
... да се създаде у бъдещите и практикуващите начални учители умение и усет за общуване с други култури;
... да се създаде у бъдещите и практикуващите начални учители умение и усет за общуване с малцинства, което да допринесе за възпитание в демократичност и толерантност;
... да се внесат в обучението и квалификацията на учители европейски измерения и се създаде нов профил на учителя;
... да се поставят основите на европейска мрежа в това направление – като се започне най-напред от страните участничнички в проекта;
... да се стимулира привличането на Турция към Европа, което да се осъществи както чрез темата на проекта, така и чрез равноправното участие на Турция в съвместната работа.

Фази на проекта
Проектът обхваща общо три фази (срв. Работния план):

І) съвместкна разработка на Европейска модулна програма за включване на интеркултурната компетентност в обучението и квалификацията на учители в начална училищна степен (= теоретично ниво)
 
ІІ) два пробни курса с преподаватели от участващите институции и евалуация на резултатите във всяка от страните участнички, един пробен курс със студенти по педагогика от участващите институции в Мюнхен и евалуация на резултатите (= практическо ниво)  

ІІІ) публикуване на резултатите от проекста под формата на наръчник за интеркултурно учене при обучението и квалификацията на учители и указания за работа в основното училище. Указанията ще бъдат преведени на езиците на всички страни участнички.
 
Проектът се финансира за срок от две години (01.11.2004 – 30.09.2006). Включването на проекта в базата данни на програмата Коменски ще направи резултатите достъпни за всички европейски страни.

 
Design und Realisierung | www.KanterMedia.de | Kanter Media Deutschland