Подготовка на проекта:

Първата среща за подготовка на проекта се състоя на 19. и 20. февруари 2004 в Мюнхен. В срещата участваха бъдещите партньори в проекта от Великобритания, Гърция, България и от Института по Интеркултурна комуникация на Университета “Лудвиг Максимилиан” в Мюнхен. Освен това присъстваха бъдещата асистентка и преводачка за пробния курс в Гърция, Джорджия Ставриду-Баузевайн, и отговарящата за мониторинга и евалуацията на проекта Аня Еделхойзер.

 

Първа работна среща:

Първата работна среща на всички участници в проекта се състоя на 26. и 27. януари 2005 в Мюнхен. Основен съдържателен акцент представляваха образователните и квалификационните системи на България, Гърция, Германия, Великобритания и Турция, в контекста на които се разгледаха специфичните необходимости от въвеждане на интеркултурно обучение, най-вече в началната училищна степен. Представена бе концепцията на Мюнхенския институт по Интеркултурна комуникация.


Втора работна среща:

Втората работна среща на всички участници в проекта се състоя от 07. до 09. април 2005 във Факултета по философия и педагогика на университета “Аристотел” в Солун. Преди срещата бе проведен кратък пробен курс с основни учители по въвеждане на интеркултурно обучение. Основни акценти на работната среща бяха темите: културни филтри, техники на интеркултурното обучение, граматика на културата за началната училищна степен, за които бяха разработен подходящи за всяка от страните участнички упражнения.


Трета работна среща:

Третата работна среща се състоя от 06. да 11. септември 2005 във Факултета по езикознание, хуманитарни и социални науки на Университета на Западна Англия в Бристол. Партньорите обсъдиха разработения проект за Наръчник, разработиха допълнително упражнения към него и приеха окончателната версия на Наръчника. Освен това бе обсъдено съдържанието на Указанията към наръчника както и съответните национални варианти. Дискутирани бяха също така възможности за мултуплициране на резултатите от проекта.


Четвърта работна среща:

Четвъртата работна среща на проектната група се състоя от 23.–28. март 2006 г. в София, в помещенията на Педагогическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Главната задача на тази среща се състоеше в обсъждането на двата проектни продукта, помагалото на немски език и брошурите с упражнения, които бяха запланувани в превод на езиците на всички страни-партньори. И двата текста бяха налице в окончателните си варианти, ставаше дума за сравнение и координиране помежду им. На подробно обсъждане бяха подложени преводите на брошурите от немски на останалите езици - започналата работа беше показала, че пренасянето на упражненията в другоезична и другокултурна среда налага промени по съдържание.

На партньорите бяха предложени за одобрение и избор два варианта на графично оформление на корицата в изпълнение на български графичен дизайнер. Бе избран окончателния вариант. Обсъдиха се и възможностите за разпространение на резултатите на проекта в професионалното обкръжение на партньорите, бяха набелязани конкретни мероприятия.

Към задачите на срещата спадаше и обсъждането на студентския семинар в Анкара, който предстоеше само няколко дни след завършване срещата в София. 

Партньорите имаха възможност да се запознаят с някои централни аспекти на локалната (българска) и регионална (балканска) култура. Особено внимание се обърна на съществуващата от векове мултикултурност на балканските общества въобще и на българското общество в частност. 


Интернационален студентски семинар в Анкара

Интернационалният студентски семинар се състоя от 3.–9. април 2006 г. в Анкара. Домакин бяха турските партньори от Анкарския университет. Занятията се проведоха в помещенията на факултета по педагогика. Участваха общо 20 студенти, съответно по четирима студента от всеки от петте партньорски университета. С изключение на германските студенти, които бяха от специалността Интеркултурна комуникация, всички останали студенти следваха начална педагогика в съответните партньорски университети. Семинарът продължи една седмица.

Той се водеше от една германска и една гръцка участничка в проекта (Рот/Кесиду). В началото на семинара се проведоха упражнения и дискусии, които бяха насочени към създаване на благоприятна групова динамика: тъй като групата беше доста културно хетерогенна, се налагаше да се създадат условия за съвместна работа, отчитайки културното многообразие и културните различия. За тази цел бяха използвани и упражнения от проектната брошура, която по този начин бе подложена на частично тестиране. Във втората част на семинара бяха използвани и части от помагалото. Редувайки теоретични знания с практическото им приложение преподавателките разработиха с участниците основните съдържания на проектната програма (култура, комуникация, стереотипи и възприятие); така се осъществи едно по-задълбочено тестиране на предложените съдържания.

Оценката на студентите за семинара беше изключително положителна. Още по време на семинара те започнаха организацията на комуникационна мрежа и взеха решение да я поддържат в бъдеще, за личен и професионален обмен.Design und Realisierung | www.KanterMedia.de | Kanter Media Deutschland