Проект EMIL

 Европейска модулна програма за придобиване на интеркултурна компетентност при обучението и  квалификацията на учители в началната училищна степен

 Фаза

 Резултати

 Дейности

Начало/ край

Участници

Фаза І: Теоретична разработка на модулната програма

 1 Ръководство

 

 

01.11.04 - 31.10.06

ИКК Моосмюлер/Рот

 2 Планиране

План Уеб  
страница

Координация Концепция
и техн. оформл. на страницата

01.11.04 - 30.11.04

ИКК Хермекинг/ Външен

 3 Проблем /
  анализ на
  нуждите на
  европейско
  ниво и в
  отделните
  страни
  партньори

 

База за дискусия


По една разраб.  Рабработка
Разрботка

Проучване / оценка

Понятието “Инетрк. компетентност
в началната педагогика” 

Анализ на нуждите в разл. страни
с оглед на специф.


Анализ на нуждите в
разл.страни с оглед на специф. Академични традиции, образователни системи и др.

Европейско образователно Пространство Изисквания към Европейска модулна Програма /методически

подход Координация

01.12. - 31.01.2005

Външен

ИКК Моосмюлер


ИКК (Рот/ Моосмюлер)
Гр1/Гр2; Вб1/Вб2;
Бг1/Бг2; Тр1/Тр2.

ИКК Моосмюлер
ИКК Моосмюлер Рот
ИКК Хермекинг

 4 Първа
  работна среща
  в ФРГ

Протокол


Осн. Концепция за
модулна програма

Актуалии-  Зирана
уеб страницата

Междинна Евалуация

Подготовка / организация на
раб. среща

Работна среща / Разраб. на осн.
Концепция

Акуализация на уеб страницата


Мониторинг/ Межд. евал.

Януари 05

ИКК Хермекинг


всяка от партн. Институции


Външен


Външен

 5 съвместна
 разработка
 на модулната
 програма (проект)

Проект
намодулната
програма

Разр. на отделните модули


Координация

01.03. - 30.04.05

всяка от партн. Институции


ИКК /Хермекинг

 
Фаза ІІ:   Практическо апробация и евалуация
 на модулната програма

 6 Първи пробен курс в
  Гр (мултиплика- тори)
  Работна Среща в Гр 


Резултати от Евалуацията

Протокол

Подготовка в Гр

Провеждане на пробния курс

Евалуация


Работна среща

Април 05

Гр1/Гр2 Външен

ИКК Рот Външен


външен


всяка партн. Институция

 7 Преработка на
  модулите

Първа прера- ботена версия на модулната програма

План

Преработка на
на модулите


Координация

01.05. - 31.05.05

ИКК Рот ВъншенИКК Хермекинт

 8 Междинен отчет за
  Евр.комисия

Межд. отчет за ЕК

Евалуация на межд.отчет, проекта

01.06.- 30.06.05

Външен

 9 втори пробен курс
  с учители (обшо 9
  курса)
Резултати от Евалуацията

План

Организация / провеждане
на пробните курсове

Евалуация


Координация

01.05-
31.07.05

Всяка партн. Институция


всяка партн. Институция


ИКК/ Хермекинг

 10 трета работна
  среща в ВБ

 

Орг. На раб. среща Раб.среща

01.09. - 30.09.05

ВБ1/ВБ2 Всяка партн.инст.

 11 Наръчник за
  мултиплика-тори;
  указания за учители

Наръчник за мултипл.;
указания за учители

Преработка на наръчника;
съставяне на указанията


Координация

01.10.05 -
28.02.06

ИКК Рот/външен
всяка партн. Институция


ИКК Хермекинг

 12 четвърта работна
  среща в БгПротокол

Подготовка/ Организация

Раб.среща

Март 05

Бг1/Бг2

всяка партн. Институция

 13 пробенкурс с
  мулти- културна
  сту- дентска група в
  Тр
Резултати от евалуация

Подготовка/ Организация
Тр

Провеждане Евалуация

Координация

01.03. - 30.04.06

Тр1/Тр2


ИКК/Рот Външен

ИКК/ Хермекинг

 14 адаптиране към
  националн. учени
  планове

Учебни Планове

Адаптиране към нац. уч.планове (евр.измерение)

Координация

01.05. - 31.05.2006

всяка партн. Институция


ИКК/ Хермекинг

 15а Оканчателни
  версии

Наръчник за препод./ Указания за учители

Преработки

Закл.редакция Евалуация на

Резултатите

Превод на  указанията /
Редакция

Координация

01.06.- 31.07.06

ИКК: Рот/ Външен

Външен

Вънщен

Гр1/Гр2; ВБ1/ВБ2;
Бг1/Бг2; Тр1/Тр2

ИКК: Хермекинг

 
Фаза ІІІ: Популяризиране на резултатите и заключителна евалуация

 15б Публикация и
  популяриз. на
  резултатите

Наръчник; Указания
за учители на 5 езика

Актуализация на уеб стр.


Популяризиране чрез разл. разпр. мрежи

01.10.- 31.10.06

Външен


всяка партн. институция

 16 заключ. отчет
  за Евр. комисия

Закл.отчет

Закл.отчет

01.10. - 31.10.06

вънщен

 17 конфе- ренция*
  (*провежда се не
  със средства на ЕК,
  ако бъдат осигурени
  средства от спонсори
  в размер на 30 000
  евро. Конференцията
  е непосред- ствено
  след приключване на
  проекта и служи също
  за популяризирането
  му)

Конференция, Документация от
конф.

Организация,
провеждане, документиране
на конф.

ноември/
декември 2006

ИКК и партньори

 18 Предлагане на
  курса чрез базата
  данни на програмата
  Коменски

Резултати от евалуацията

 

от декември   2006 

мулти- плика- тори

 19 дълго- срочни
  резултати:
  приложение на
  описаните материали
  в рамките на
  съответната
  образователна система

Резултати от евалуацията

Организация/ Провеждане със заключителна евалуация

от зимен семестър 2006/07

мулти- пликатори

 

Design und Realisierung | www.KanterMedia.de | Kanter Media Deutschland