Ονομασία του προγράμματος:

EMIL–European Modular Programme for Intercultural Learning in Teacher Education and In-service Training
Ευρωπαϊκό (αρθρωτό) πρόγραμμα για τη διαπολιτισμική μάθηση στη βασική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών


Περιγραφή του προγράμματος:

Στον πυρήνα του προγράμματος EMIL βρίσκεται η ιδέα, τα συμμετέχοντα ιδρύματα από τη Γερμανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία και την Τουρκία –αφού λάβουν υπόψη τους τις διαφορές στις ακαδημαϊκές παραδόσεις, τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα κοινωνικά προβλήματα (προβληματική μειονοτήτων, κοινωνίες υποδοχής μεταναστών, διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης, διαδικασία ένταξης στην Ε.Ε. κτλ.)- να αναπτύξουν από κοινού ένα ευρωπαϊκό αρθρωτό πρόγραμμα για την εισαγωγή της διαπολιτισμικής δεξιότητας στη βασική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να το καταστήσουν προσιτό σε όλη την Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει ένα κενό: σε καμία από τις συμμετέχουσες χώρες η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής δεξιότητας δεν αποτελεί μέχρι σήμερα σταθερό και αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Ομάδα - στόχος

Το πρόγραμμα απευθύνεται καταρχάς σε διδάσκοντες και διδάσκουσες στη βασική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών -κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης- αλλά και σε υποψήφιους και μάχιμους δασκάλους και δασκάλες.

Στόχοι

Οι σημαντικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:
... να καταστήσει τη διαπολιτισμική δεξιότητα μακροπρόθεσμα μια μελλοντική δεξιότητα-κλειδί για τους δασκάλους της πρωτοβάθμιας τόσο στη βασική εκπαίδευση, όσο και στην επιμόρφωσή τους (π.χ. στα προγράμματα σπουδών)
... να ευαισθητοποιήσει μελλοντικούς/ές αλλά και μάχιμους/ες δασκάλους και δασκάλες σχετικά με την επαφή τους με διαφορετικούς πολιτισμούς και πολιτισμικά συμφραζόμενα
... να ευαισθητοποιήσει μελλοντικούς/ές αλλά και μάχιμους/ες δασκάλους και δασκάλες όσον αφορά την επαφή τους με τις μειονότητες και να συμβάλει έτσι στη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση και την αγωγή της ανεκτικότητας
... να προσδώσει στη βασική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των δασκάλων μια ευρωπαϊκή διάσταση και να συμβάλει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προφίλ στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού
... να θέσει το θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου με τον προσανατολισμό που προαναφέρθηκε – με αφετηρία τα συμμετέχοντα ιδρύματα
... να βοηθήσει την Τουρκία στην πορεία της προς την Ευρώπη, κάτι που εξασφαλίζεται τόσο μέσα από το ίδιο το θέμα του προγράμματος, όσο και με την ενεργό και ισότιμη εμπλοκή της Τουρκίας στη συνεργασία

Φάσεις
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά τρεις φάσεις (βλ. σχέδιο εργασίας):

I) Την από κοινού ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού αρθρωτού προγράμματος για την εισαγωγή της διαπολιτισμικής δεξιότητας στη βασική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (θεωρητικό επίπεδο)

II) Δύο πιλοτικές εφαρμογές με διδάσκοντες/ουσες των συμμετεχόντων ιδρυμάτων στην αντίστοιχη χώρα, οι οποίες θα αξιολογηθούν, μια πιλοτική εφαρμογή με υποψήφιους εκπαιδευτικούς από τα συμμετέχοντα ιδρύματα στο Μόναχο της Γερμανίας (προβλέπεται η υποστήριξη της συμμετοχής τους μέσω των δράσεων του Comenius2.2.α), η οποία επίσης θα αξιολογηθεί και τέλος, την ολοκλήρωση του αρθρωτού εκπαιδευτικού προγράμματος (πρακτικό επίπεδο)

III) Τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στη μορφή ενός εγχειριδίου για τη διαπολιτισμική μάθηση στη βασική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και τη δημιουργία ενός αντίστοιχου οδηγού για τη διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Οδηγός αυτός θα μεταφραστεί στις γλώσσες των εταίρων.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί για δύο χρόνια (1.11.2004-30.9.2006).
Μέσω της επιδιωκόμενης εισαγωγής του στην τράπεζα δεδομένων του Comenius το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα καταστεί προσιτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
Design und Realisierung | www.KanterMedia.de | Kanter Media Deutschland